Våre plikter til Åpenhetsloven

Dette er vår redegjørelse for Bilkollektivets arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven en norsk lov som krever at store virksomheter som tilbyr varer og tjenester må jobbe med å unngå og håndtere negativ påvirkning, eller konsekvenser, på mennesker og samfunn. Det handler om å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomhetene må også være åpne med offentligheten om arbeidet de gjør, og gi informasjon direkte til alle som spør om det.

Bilkollektivet er tuftet på ideelle verdier

Bilkollektivet er en av Norges største leverandører av bildeling, og den som har holdt på lengst. Vi er en non-profit medlemseid virksomhet stiftet av Fremtiden i våre hender (FIVH), Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund.

Vårt vedtektsfestede formål er:

«Bilkollektivet er en ideell organisasjon som tilbyr delte kjøretøy som erstatning for privatbiler. Vi skal gjennom dette bidra til et grønnere og bedre miljø med færre biler og mindre unødvendig kjøring. Det gjør vi gjennom en solid demokratisk medlemsorganisasjon med tilbud til et bredt lag i samfunnet.»

Med dette formålet ønsker vi innenfor rammene av vår virksomhet og innflytelse å jobbe til beste for menneskeheten på alle plan. Inklusive menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Både internt hos oss, og som krav til leverandører. 

Vårt arbeid

I vår egen virksomhet, og alle våre kontaktpunkter med omverdenen, etterstreber vi ivaretakelse av gode arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Her lener vi oss på kravene som stilles av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Etisk handel Norge: «Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden».

Prinsippene i disse kravene er styrende for vår egen virksomhet som arbeidsgiver og samfunnsaktør, samt som krav til leverandør i anskaffelser. Vilkårene stiller blant annet krav om:

 • Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland
  • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
  • Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
  • FNs barnekonvensjon, artikkel 32.
  • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger. 
 • Policys og rutiner for aktsomhetsvurderinger
  • En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 1, i egen virksomhet og i leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. Leverandøren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølgning av slik policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
  • Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i punkt 1.
  • Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leverandøren vil iverksette for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 1.
  • Leverandøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og har effekt. 
  • Leverandøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 1, og eventuell skade i egen virksomhet og i leverandørkjeden, er håndtert. 
  • Dersom leverandøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende
 • Kontraktsoppfølging
  • Fremvise vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 2.
  • Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert kontaktopplysninger, for utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller råvarer. Oppdragsgiver angir hvilke produkter og hvilken del av leverandørkjeden. 
  • Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra oppdragsgiver,med mindre oppdragsgiver har satt en annen frist.
  • Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene.
  • Delta i oppfølgingssamtale(r) med oppdragsgiver og eventuelt andre relevante interessenter.
  • Fremvise rapport(er)relevant(e) for kravene i punkt 1 og 2.
  • Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 hos leverandøren.
  • Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 i leverandørkjeden.

Henvendelser om Åpenhetsloven

Har du spørsmål om vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven?

Send inn en skriftlig henvendelse gjennom vårt hjelpesenter, så vil vi svare deg så fort som mulig.

Del denne saken
FacebookLinkedInTwitter

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev