Vedtekter for Bilkollektivet

Vedtatt av årsmøtet 11. april 2024

 

1. ORGANISASJON

Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for deling av kjøretøy. Bilkollektivet har et vekslende antall medeiere og derav vekslende egenkapital. Medeiernes ansvar er begrenset til deres andelsinnskudd.

Bilkollektivet har egen administrasjon under ledelse av en ansatt direktør. Bilkollektivets forretningskontor ligger i Oslo kommune.

 

2. FORMÅL

Bilkollektivet er en ideell organisasjon som tilbyr delte kjøretøy som erstatning for privatbiler. Vi skal gjennom dette bidra til et grønnere og bedre miljø med færre biler og mindre unødvendig kjøring. Gjennom en solid, demokratisk medlemsorganisasjon tilbyr vi attraktive delingsordninger til et bredt lag av befolkningen.

Bilkollektivet kan i tillegg eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i tråd med og støtter opp under ovennevnte formål.

 

3. OVERSKUDD

Et eventuelt overskudd skal godskrives Bilkollektivets egenkapital.

 

4. MEDEIER I BILKOLLEKTIVET.

Eierskap i Bilkollektivet er åpent for alle som er myndige, og skjer ved betaling av andelsinnskudd. Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til eierskap, jf. samvirkelovens § 20 (2). Andelsinnskuddet er kr 1.800,-.

Det er ingen kontingent tilknyttet eierskapet.

Ved avslutning av eierskapet (fratreden) har medeiere krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd, fratrukket det til enhver tid gjeldende administrasjonsgebyr. Det utbetales kun andelsinnskudd når summen av opptjent egenkapital er mer enn 4 % av omsetningen i siste revisorgodkjente årsregnskap. Heretter betegnet som «handlingsregelen». Den maksimale summen for utbetalinger i en regnskapsperiode er begrenset til differansen mellom faktisk opptjent egenkapital og handlingsregelen. Medeiere som fratrer i perioder der vilkårene ikke er oppfylt, vil komme på en venteliste, og får utbetalingen sin så snart vilkårene er oppfylt.

Andelsinnskudd forrentes ikke.

Alle medeiere har forslags- og stemmerett i årsmøtet.

Medeiere som av historiske årsaker har kjøpt flere andeler, brøker av andeler og/eller betalt ulike beløp for eierskapet, også mens Bilkollektivet var et andelslag, har likevel kun ett eierskap i dagens samvirkeforetak, jf. stemmerett i kap. 9.

 

5. BRUKER AV TJENESTENE

En bruker har rett til å bruke Bilkollektivets kjøretøy til de på enhver tid fastsatte priser og i henhold til gjeldende vilkår.

Brukere kan velge mellom flere ulike medlemsmodeller med bruks- og betalingsbetingelser tilpasset ulikt bruksmønster og behov. Utformingen av Bilkollektivets medlemsmodeller besluttes av styret.

Bilkollektivet skal på nonprofit-grunnlag kunne drive kommersiell virksomhet overfor ikke-medeiere, herunder, men ikke begrenset til, bilbruk som abonnementstjenester for bedrifter, organisasjoner, lag eller enkeltpersoner; administrative tjenesteytelser for tredjepart, herunder, men ikke begrenset til, andre bildelingsselskaper eller andre typer bildelingssammenslutninger; samt samarbeid med tredjepart om eierskap eller leasing av kjøretøyer/fremkomstmidler og andre eiendeler.

Det tilligger styret å godkjenne retningslinjer for slike tjenester.

 

6. ÅRSMØTET

Bilkollektivets øverste organ er årsmøtet. Hver medeier har én stemme i årsmøtet. Ordinært årsmøte skal finne sted senest 20. juni hvert år. Styret skal skriftlig varsle medeierne om årsmøtet minst 6 uker på forhånd. Varslet skal omfatte tid for møtet samt valgkomiteens innstilling til nytt styre. Saker fremmet av medeierne, herunder alternative forslag til styrets sammensetning, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling og endelig saksliste skal meddeles medeierne skriftlig 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er ført på sakslisten. Forslag til vedtektsendring skal presenteres med ordlyd for de endrede vedtektene, samt hensikten bak vedtektsendringen.

Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding gjøres tilgjengelig for medeierne på forsvarlig vis, slik at dokumentene ikke er offentlig tilgjengelig. Det skal fremkomme i innkallingen hvordan dokumentene er tilgjengeliggjort.

Etter å ha valgt møteleder, skal årsmøtet behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Velge 2 personer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne styrets årsmelding og Bilkollektivets regnskap.
 • Gjennomgå styrets budsjett.
 • Vedta styrets honorar.
 • Velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, jf. kapittel 7 – Styret.
 • Velge revisor.
 • Velge valgkomité.
 • Behandle eventuelle innkomne saker.

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 10 % av Bilkollektivets medeiere eller minst to av styrets medlemmer krever det. Styret skal skriftlig kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varsel vedlagt saksliste og forslag til vedtak fra dem som krever møtet. Bare forhåndsvarslet saksliste kan behandles.

 

7. STYRET

Bilkollektivet ledes av et styre. Styret er Bilkollektivets høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal bestå av et ulikt antall styremedlemmer på mellom 5 og 7 personer etter årsmøtets valg. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i styret. Leder, nestleder og styremedlemmene velges for 2 år, mens minst 2 varamedlemmer velges for 1 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges i partallsår, nestleder i oddetallsår. Ved behov for supplering kan styreleder eller nestleder velges for ett år. For at styret skal være beslutningsdyktig, må et flertall av styremedlemmene, eller deres vara­medlemmer, inkludert styreleder eller nestleder, være til stede. Styret instruerer direktør i saker som faller utenfor dennes fullmakt.

I tillegg skal styret:

 • Ansette og instruere direktør.
 • Kontrollere at direktør driver Bilkollektivets virksomhet i henhold til Bilkollektivets formål og etter årsmøtets vedtak og retningslinjer.
 • Utarbeide årsmelding og regnskap.
 • Fastsette langsiktig strategi for Bilkollektivet.
 • Utarbeide budsjett.

 

8. DIREKTØR

Bilkollektivets daglige drift utføres av en direktør, ansatt av styret.

Direktør skal ha slik fullmakt gitt av styret. Direktør har møteplikt på styremøter, samt talerett og forslagsrett.

 

9. UTESTENGNING OG SANKSJONER

Styret skal utarbeide kriterier og retningslinjer for når en medeier eller bruker kan utestenges. Administrasjonen ved direktøren overlates kompetansen om å gjøre vedtak om utestenging, jf. samvirkelovas § 23.

Den som er stengt ute, kan kreve at styret legger vedtaket fram for årsmøtet.

I tilfelle av utestengelse eller mislighold har Bilkollektivet motregningsrett i medeiers andelsinnskudd og eventuelle depositum for alle utestående krav.

Administrasjonen kan ilegge gebyr eller beslutte midlertidig suspensjon av medeiere og/eller brukere som ikke opptrer i tråd med Bilkollektivets vilkår eller instruks.

 

10. VOLDGIFT

Tvister mellom en andelseier og Bilkollektivet skal avgjøres ved voldgift etter reglene i voldgiftsloven.

 

11. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall på et årsmøte.

 

12. OPPLØSNING

Oppløsning av Bilkollektivet krever 2/3 flertall av alle medeiere, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært årsmøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært årsmøte avholdt 2-4 uker senere.

Ved oppløsning skal Bilkollektivets eiendeler realiseres og den gjenværende kapitalen disponeres på følgende måte:

 • Andelsinnskuddene tilbakebetales så langt det finnes dekning.
 • Eventuelt egenkapital etter innløsning av andelsinnskuddene skal fordeles mellom medlemmene på grunnlag av betalte tjenester (eksklusive årskontingent, skader og bøter) de to siste årene. Kapitalen som skal fordeles på denne måten, skal være begrenset oppad til samlet sum to ganger andelsinnskuddene.
 • Eventuelt overskudd ut over to gang andelsinnskuddene skal deles likt av Framtiden i våre hender, Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund.

 

13. SIGNATUR

Bilkollektivets signatur innehas av styrets medlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele signaturrett til:

 • styreleder sammen med et navngitt styremedlem,
 • eller til styreleder sammen med direktøren.

Slik meddelt signaturrett kan kalles tilbake når som helst.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li