Vedtekter for Bilkollektivet

Vedtatt av årsmøtet 13. mai 2020

 

1. ORGANISASJON

Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for bildeling. Bilkollektivet har et vekslende antall medlemmer og derav vekslende egenkapital. Medlemmenes ansvar er begrenset til deres andelsinnskudd.

Bilkollektivet har egen administrasjon under ledelse av en ansatt direktør. Bilkollektivets forretningskontor ligger i Oslo kommune.

 

2. FORMÅL

Bilkollektivet skal fremskaffe og tilby smart, miljøvennlig og nonprofit-deling av framkomstmidler som fullt ut erstatter brukernes behov for egen privatbil. Bilkollektivet skal gjennom dette bidra til et grønnere og bedre miljø med færre biler og mindre unødvendig kjøring.

Bilkollektivet kan også (i tillegg) eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med dette formålet.

 

3. OVERSKUDD

Et eventuelt overskudd skal godskrives Bilkollektivets egenkapital.

 

4. MEDLEMSKAP.

Innmelding i Bilkollektivet skjer gjennom tegning av medlemskap og forutsetter betaling av andelsinnskudd. Bilkollektivet tilbyr to medlemskap: studentmedlem og privatmedlem. For studentmedlemmer er andelsinnskuddet kr 900. For privatmedlemmer er andelsinnskuddet kr 1 800.

Studentmedlemskap kan kun tegnes av heltidsstudenter som tilfredsstiller de vilkår som Bilkollektivet stiller, og forutsetter til enhver tid gyldig studentbevis. Studentmedlemsskap kan innehas frem til og med det kalenderår medlemmet fyller 30 år.

Medlemskap i Bilkollektivet er åpent for personer som har førerkort gyldig i Norge for motorvogn, og som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap.

Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til medlemskap, jf. samvirkelovens § 20 (2).

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd, fratrukket det til enhver tid gjeldende administrasjonsgebyr, innen 3 måneder fra skriftlig oppsigelse.

Andelsinnskudd forrentes ikke.

Medlemmer betaler en årskontingent fastsatt av styret.

Styret kan vedta regler for antall brukere knyttet til hver kategori medlemskap.

Medlemmer som har kjøpt flere andeler eller brøker av andeler, også mens Bilkollektivet var et andelslag, har ett medlemskap i dagens samvirkeforetak, jf. stemmerett i kap. 9.

 

5. RETTIGHETER OG PLIKTER

Hvert medlemskap i Bilkollektivet gir rett til å bruke Bilkollektivets framkomstmidler til de på enhver tid fastsatte priser og i henhold til gjeldende vilkår.

 

6. TJENESTER OVERFOR TREDJEPART

Bilkollektivet skal på nonprofit-grunnlag kunne drive kommersiell virksomhet overfor ikke-medlemmer, herunder, men ikke begrenset til, bilbruk som abonnementstjenester for bedrifter, organisasjoner, lag eller enkeltpersoner; administrative tjenesteytelser for tredjepart, herunder, men ikke begrenset til, andre bildelingsselskaper eller andre typer bildelingssammenslutninger; samt samarbeid med tredjepart om eierskap eller leasing av kjøretøyer/fremkomstmidler og andre eiendeler.

Det tilligger styret å godkjenne retningslinjer for slike tjenester.

 

7. ÅRSMØTET

Bilkollektivets øverste organ er årsmøtet. Hvert medlemskap har én stemme i årsmøtet. Ordinært årsmøte skal finne sted senest 20. juni hvert år. Styret skal skriftlig varsle medlemmene om årsmøtet minst 6 uker på forhånd. Varslet skal omfatte tid for møtet samt valgkomiteens innstilling til nytt styre. Saker fremmet av medlemmer, herunder alternative forslag til styrets sammensetning, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling og endelig saksliste skal meddeles medlemmene skriftlig 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er ført på sakslisten. Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding gjøres tilgjengelig for medlemmene på annet forsvarlig vis enn ved utsending slik at dokumentene ikke er offentlig tilgjengelig. Det skal fremkomme i innkallingen hvordan dokumentene er tilgjengeliggjort.

Etter å ha valgt møteleder, skal årsmøtet behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Velge 2 personer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne styrets årsmelding og Bilkollektivets regnskap.
 • Gjennomgå styrets budsjett.
 • Godkjenne kontingentens størrelse.
 • Vedta styrets honorar.
 • Velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, jf. kapittel 8 – Styret.
 • Velge revisor.
 • Velge valgkomité.
 • Behandle eventuelle innkomne saker.

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 10 % av Bilkollektivets medlemmer eller minst to av styrets medlemmer krever det. Styret skal skriftlig kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varsel vedlagt saksliste og forslag til vedtak fra dem som krever møtet. Bare forhåndsvarslet saksliste kan behandles.

 

8. STYRET

Bilkollektivet ledes av et styre. Styret er Bilkollektivets høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal bestå av et ulikt antall medlemmer på mellom 5 og 7 personer etter årsmøtets valg. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i styret. Leder, nestleder og styremedlemmene velges for 2 år, mens minst 2 varamedlemmer velges for 1 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges i partallsår, nestleder i oddetallsår. Ved behov for supplering kan styreleder eller nestleder velges for ett år. For at styret skal være beslutningsdyktig, må et flertall av styremedlemmene, eller deres vara­medlemmer, inkludert styreleder eller nestleder, være til stede. Styret instruerer direktør i saker som faller utenfor dennes fullmakt.

I tillegg skal styret:

 • Ansette og instruere direktør.
 • Kontrollere at direktør driver Bilkollektivets virksomhet i henhold til Bilkollektivets formål og etter årsmøtets vedtak og retningslinjer.
 • Utarbeide årsmelding og regnskap.
 • Fastsette langsiktig strategi for Bilkollektivet.
 • Utarbeide budsjett.

 

9. DIREKTØR

Bilkollektivets daglige drift utføres av en direktør, ansatt av styret.

Direktør skal ha slik fullmakt gitt av styret. Direktør har møteplikt på styremøter, samt talerett og forslagsrett.

 

10. UTESTENGNING OG SANKSJONER

Styret skal utarbeide kriterier og retningslinjer for når et medlem kan utestenges. Administrasjonen ved direktøren overlates kompetansen om å gjøre vedtak om utestenging, jf. samvirkelovas § 23.

Den som er stengt ute, kan kreve at styret legger vedtaket fram for årsmøtet.

I tilfelle av utestengelse eller mislighold har Bilkollektivet motregningsrett i medlemmets andelsinnskudd og eventuelle depositum for alle utestående krav.

Administrasjonen kan ilegge gebyr eller beslutte midlertidig suspensjon av medlemmer som ikke opptrer i tråd med Bilkollektivets vilkår eller instruks.

 

11. VOLDGIFT

Tvister mellom en andelseier og Bilkollektivet skal avgjøres ved voldgift etter reglene i voldgiftsloven.

 

12. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall på et årsmøte.

 

13. OPPLØSNING

Oppløsning av Bilkollektivet krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært årsmøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært årsmøte avholdt 2-4 uker senere.

Ved oppløsning skal Bilkollektivets eiendeler realiseres og den gjenværende kapitalen disponeres på følgende måte:

 • Andelsinnskuddene tilbakebetales så langt det finnes dekning.
 • Eventuelt egenkapital etter innløsning av andelsinnskuddene skal fordeles mellom medlemmene på grunnlag av betalte tjenester (eksklusive årskontingent, skader og bøter) de to siste årene. Kapitalen som skal fordeles på denne måten, skal være begrenset oppad til samlet sum to ganger andelsinnskuddene.
 • Eventuelt overskudd ut over to gang andelsinnskuddene skal deles likt av Framtiden i våre hender, Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund.

 

14. SIGNATUR

Bilkollektivets signatur innehas av styrets medlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele signaturrett til:

 • styreleder sammen med et navngitt styremedlem,
 • eller til styreleder sammen med direktøren.

Slik meddelt signaturrett kan kalles tilbake når som helst.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li