Personvernerklæring

Vedtatt av årsmøtet 15. mai 2019

1. ORGANISASJON

Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for bildeling.
Bilkollektivet har et vekslende antall andelseiere og en vekslende andelskapital. Andelseiernes ansvar er begrenset til deres innskudd.
Bilkollektivet har egen administrasjon under ledelse av en ansatt direktør. Bilkollektivets foretningskontor ligger i Oslo kommune.

2. FORMÅL

Bilkollektivets formål er å organisere bildeling som et alternativ til eget bilhold for andelseierne. Bilkollektivet drives etter nonprofit -prinsippet og skal sikre en mest mulig effektiv resursutnyttelse ved å balansere hensynet til pris, sikkerhet, fleksibilitet, brukervennlighet og miljø.

Bilkollektivet kan også (i tillegg) eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med dette formålet.

3. OVERSKUDD

Et eventuelt overskudd skal godskrives selskapets egenkapital.

4. MEDLEMSKAP.

Innmelding i Bilkollektivet skjer gjennom tegning av medlemskap og forutsetter betaling av andelsinnskudd. Bilkollektivet tilbyr tre medlemskap; studentmedlem, privatmedlem og bedriftsmedlem. For studentmedlemmer er andelsinnskuddet på kr 900, for privatmedlemmer kr 1 800 og for bedriftsmedlemmer kr 5 000.

Studentmedlemskap kan kun tegnes av heltidsstudenter som tilfredsstiller de vilkår som Bilkollektivet stiller, og forutsetter til enhver tid gyldig studentbevis. Studentmedlemsskap kan kun tegnes frem til og med det kalenderår medlemmet fyller 30 år.

Virksomheter med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene kan kun tegne bedriftsmedlemskap.

Medlemskap i Bilkollektivet er åpent for personer som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap, og har førerkort for føring av motorvogn gyldig i Norge.

Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til medlemskap.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd, fratrukket det til enhver tid gjeldende salgsgebyr, innen 3 måneder fra skriftlig oppsigelse.

Andelsinnskudd forrentes ikke.

Medlemmer betaler en årskontingent fastsatt av styret.

Styret kan vedta regler for antall brukere knyttet til hver kategori medlemskap.

5. RETTIGHETER OG PLIKTER

Hver andel i Bilkollektivet gir rett til å bruke Bilkollektivets biler til de på en hver tid fastsatte priser og i henhold til gjeldende bilbruksavtale.

Andelseier betaler et depositum fastsatt av andelseiermøtet. Dette depositumet skal stå til sikkerhet for fordringer til andelen er solgt.

6. BILHOLD

Bilkollektivet står for innkjøp, drift, vedlikehold og forsikring av bilene.

Bilkollektivet baserer seg normalt på nye eller pent brukte biler.

7. REGNSKAP

Regnskapet følger kalenderåret og skal i revidert stand fremlegges Andelseiermøtet til godkjenning. Andelseiermøte fastlegger retningslinjer for regnskapet.

8. ANDELSEIERMØTE

Bilkollektivets øverste organ er Andelseiermøtet. Hver andelseier har en stemme i andelseiermøtet. Ordinært Andelseiermøte skal finne sted hvert år senest 20.6. Etter å ha valgt ordstyrer skal Andelseiermøtet behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • velge 2 personer til å underskrive protokollen
 • godkjenne styrets årsmelding, Bilkollektivets regnskap og disponering av overskudd/inndekning av underskudd.
 • godkjenne budsjett og kontingent størrelse
 • velge styreleder, styremedlemmer og minst to varamedlemmer til styret
 • velge revisor
 • velge valgkomité
 • behandle eventuelle innkomne saker

Ekstraordinært Andelseiermøte skal innkalles dersom minimum 25% av andelseierne eller et mindretall i styret krever det. Dersom det ekstraordinære andelseiermøtet skyldes et krav fra et mindretall i styret, stiller dette mindretall sine styreplasser til disposisjon på det ekstraordinære andelseiermøtet.

9. STYRET

Styret skal ha et ulikt antall medlemmer etter andelseiermøtets valg. Leder og styremedlemmene velges for 2 år, mens varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer kan gjenvelges. For at styret skal være beslutningsdyktig, må et flertall av medlemmene, inkludert styreleder eller nestleder, være tilstede. Styret instruerer direktør i saker som faller utenfor dennes fullmakt og skal i tillegg:

 • konstituere seg selv
 • ansette og instruere direktør
 • kontrollere at direktør driver Bilkollektivets virksomhet i henhold til Bilkollektivets formål og etter andelseiermøtets vedtak og retningslinjer
 • utarbeide årsmelding til andelseiermøtet, regnskap og budsjett
 • sette frem forslag til arbeidsplaner og budsjett til andelseiermøtet
 • justere brukspriser
 • justere bilbruksavtalen

10. DIREKTØR

Bilkollektivets daglige drift utføres av en direktør, ansatt av Styret.

Direktør skal ha Bilkollektivets fullmakt begrenset av styrets vedtak. direktør har møteplikt på styremøter, samt talerett og forslagsrett.

11. EKSKLUSJON

Styret kan ekskludere et medlem som grovt skader Bilkollektivets virksomhet eller bilpark på en klanderverdig måte. Styrets eksklusjon kan ankes inn for andelseiermøtet.

12. MOTREGNINGSRETT

I tilfelle av eksklusjon eller mislighold har Bilkollektivet motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for alle utestående krav.

13. VOLDGIFT

Tvister mellom en andelseier og Bilkollektivet skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Tvistemålloven 32.

14. VEDTEKSENDRINGER

Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall på et andelseiermøte såfremt forslag til endring er ført opp på innkallingen til møtet.

15. OPPLØSNING

Oppløsning av Bilkollektivet krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært andelseiermøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært andelseiermøte avholdt 2-4 uker senere.

Ved oppløsning skal Bilkollektivets eiendeler realiseres og den gjenværende kapitalen disponeres på følgende måte:

 • Andelene tilbakebetales så langt det finnes dekning.
 • Eventuelt egenkapital etter innløsning av andelene skal fordeles mellom andelseierne på grunnlag av betalte tjenester (eksklusive årskontingent, skader og bøter) de to siste årene. Kapitalen som skal fordeles på denne måten skal være begrenset oppad til samlet sum to ganger andelskapitalen.
 • Eventuelt overskudd ut over to gang andelskapitalen skal deles likt av Framtiden i våre hender, Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund.

16. SIGNATUR

Bilkollektivets signatur innehas av styrets medlemmer i fellesskap.

Følg oss på sosiale medier

sm fb sm ig sm li sm tw

Meld deg på vårt nyhetsbrev