Bruksregler. Vilkår for bruk av Bilkollektivets tjenester.

 

DENNE AVTALEN ER VEDTATT AV BILKOLLEKTIVETS STYRE DEN 5. JUNI 2019 (JF. BILKOLLEKTIVETS VEDTEKTER § 8). DENNE AVTALEN ERSTATTER TIDLIGERE «BILBRUKSREGLER». GJELDENDE AVTALE VIL ALLTID VÆRE TILGJENGELIG PÅ BILKOLLEKTIVETS NETTSIDE.

 

1. MEDLEM OG BRUKER

«Medlem» skal forstås som den fysiske- eller juridiske person som er registrert som eier av en andel i Bilkollektivet. Medlemmet er til enhver tid ansvarlig for all bruk av bil, sykkel, eller andre kjøretøy og utstyr som inngår i Bilkollektivets medlemstilbud. Dette inkluderer skade og tap forårsaket av slik bruk, knyttet til medlemmets andel.

Medlemmet er ansvarlig for alle utgifter som knytter seg til egen og registrerte brukeres bruk. En «bruker» skal forstås som en registrert bruker av et medlemskap. Alle brukere skal registreres og godkjennes av Bilkollektivet før bruk. Brukere må være fylt 18 år for å kunne benytte Bilkollektivets kjøretøy. Medlemmet er ansvarlig for at alle brukere er gjort kjent med og er forpliktet i henhold til denne avtalen.

 

2. RESERVASJON OG BRUK AV KJØRETØY

Brukere kan reservere kjøretøy for umiddelbar eller fremtidig bruk (normalt innenfor 6 måneder). Alle biler kan fritt benyttes innen Europa. For turer utenfor Europa må det gjøres egen avtale med Bilkollektivet i god tid før planlagt avreise.

Medlemmet er ansvarlig for kjøretøyet frem til tilbakelevering, herunder også betaling etter til enhver tid gjeldende prisliste. 

Drivstoff (inklusive strøm/hurtiglading), forsikring, vedlikehold, passering av Autopass-bomstasjoner på offentlig vei i Norge og parkering på kjøretøyets faste oppstillingsplass er inkludert i prisen. Ut over dette er medlemmet ansvarlig for alle utgifter som følger av bruken.

Ubenyttede reservasjoner betales fullt ut. Avbestillinger blir belastet i henhold til enhver tid gjeldende prisliste.

Kjøretøyene kan kun benyttes innen reservert tidsrom. Bruk av kjøretøy uten gyldig reservasjon, eksempelvis ved for sen levering, belastes etter egne time- eller dagspriser og gebyrer i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. 

Det er tillatt å transportere dyr i varebiler eller i lasterom på stasjonsvogner og kombibiler, men ikke i persondelen av bilene. Bilkollektivet står fritt til å reservere enkelte kjøretøy mot transport av dyr.

Øvelseskjøring er tillatt i alle personbiler. Bruker må selv undersøke om den aktuelle bilmodellen er egnet til dette formålet.

Bruker er ansvarlig for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand under kjøring. Feil som ikke kan utbedres av bruker, skal straks meldes til Bilkollektivet.  

Ved retur av bil er bruker ansvarlig for at bilen er forsvarlig rengjort innvendig og utvendig. Kjøretøy som benytter fossilt drivstoff (bensin, diesel) eller hydrogen, skal returneres med minst ¼ tank med drivstoff. 

Bilens drivstoffkort skal benyttes til fylling av drivstoff, samt til utgifter i forbindelse med rengjøring og vedlikehold. Medlemmet er ansvarlig for at bensinkort og koder som er gjort tilgjengelig for bruker, blir behandlet forsvarlig, og medlemmet vil bli gjort ansvarlig for misbruk. Tapt drivstoffkort må straks meldes til Bilkollektivet.

 

3. SKADE    

Medlemmet er ansvarlig for eventuelle skader og alt ansvar som oppstår i leieperioden. Bilkollektivet skal sørge for at kjøretøyet er forsikret i tråd med artikkel 5 i denne avtalen. Medlemmet skal svare for egenandeler og ansvar, tap og skade som ikke dekkes helt eller delvis av forsikring. 

Eventuell kollisjonsskade eller skade på kjøretøyets karosseri eller interiør skal straks meldes til Bilkollektivet. Forsikringsselskapets skademeldingsskjema skal fylles ut av brukeren og eventuell motpart. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader eller skader på dyr skal i tillegg meldes til politiet i samarbeid med Bilkollektivet.

Ved manglende innmelding av skader som er oppstått i løpet av et leieforhold, kan Bilkollektivet belaste medlemmet for hele reparasjonsbeløpet og omkostninger til håndtering og utbedring av skaden. Bilkollektivet er ikke ansvarlig for økonomisk tap som følge av skade, driftsstans eller at bestilt kjøretøy ikke er på plass, og heller ikke rene formueskader, rentetap, indirekte skader eller følgeskader som produksjonsbortfall, eller uteblitt fortjeneste.

Ved skader og driftsstans underveis i et leieforhold vil de til enhver tid gjeldende regler i bilens garanti eller i Bilkollektivets forsikring komme til anvendelse for retten til erstatningskjøretøy eller hjemtransport.

 

4. FEIL OG MANGLER    

Bruker plikter straks å varsle Bilkollektivet om skader eller tekniske feil som oppstår. Bruker skal, i samråd med Bilkollektivet, besørge kjøretøyet brakt til reparasjon og transportert tilbake til hentestedet. Ved skader og ansvar forårsaket av kjøretøyet, er bruker dekket av Bilkollektivets forsikring i den grad denne kommer til anvendelse.

 

5. FORSIKRING OG EGENANDEL   

Bilkollektivet er ansvarlig for at alle kjøretøy er forsikret med nødvendig forsikring. For biler gjelder det bilansvar-, fører- og passasjerulykke-, rednings- og kaskoforsikring (skade, brann, glass og tyveri).

For skader og ansvar som dekkes av forsikringen, er brukers egenandel begrenset oppad til kr. 15.000,-. Forsikring for redusert egenandel (egenandelsforsikring) bestilt på forhånd per tur, reduserer egenandelen til kr. 2.500,-.

Egenandelsforsikring må bestilles samtidig med reservasjon av kjøretøy. Når en bruker bestiller samme kjøretøy for to leieforhold, uten at det har vært andre brukere av kjøretøyet i mellomtiden, godtas ikke lavere egenandel for det siste leieforholdet enn for det første.

Bilkollektivet kan bestemme at egenandelsforsikring ikke gjøres tilgjengelig for visse typer kjøretøy.

Bilkollektivet kan bestemme at medlemmer med særlig høy skadefrekvens skal fratas retten til å tegne egenandelsforsikring.

Forsikringsselskapets til enhver tid gjeldende vilkår for forsikringen kommer til anvendelse. Forsikringen gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet fra brukers side, og forsikringen kan avkortes eller falle helt bort ved brudd på forsikringsavtalen eller dertil hørende sikkerhetsforskrifter. Forsikringsavtalens vilkår og sikkerhetsforskrifter er tilgjengelig på Bilkollektivets hjemmeside. Bruker plikter å sette seg inn i vilkårene før bruk av kjøretøy.

 

6. REGRESS

Ved tilfeller der forsikringsselskapet søker regress på grunn av grov uaktsomhet eller andre forhold som hviler på bruker, skal medlemmet erstatte Bilkollektivets utgifter, inkludert et beløp tilsvarende regresskravet.

 

7. IKKE TILLATT BRUK 

Bruker forplikter seg til å behandle kjøretøyet på en forsvarlig måte og ikke

  1. benytte kjøretøyet i konkurranser, på bilbaner, til terrengkjøring, fartsprøver eller liknende 
  2. ta kjøretøyet ut av Europa uten forutgående samtykke fra Bilkollektivet
  3. benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed 
  4. la kjøretøyet føres av sjåfør som ikke er godkjent av Bilkollektivet
  5. taue andre kjøretøy
  6. gi startstrøm til andre kjøretøy ved hjelp av startkabler
  7. forlate kjøretøy ulåst
  8. røyke i bil

Medlemmet er økonomisk ansvarlig for skader som skyldes bruk i strid med dette.

 

8. SPORING / SKADEDETEKSJON 

Kjøretøyene er utstyrt med sporingsutstyr som kan benyttes av Bilkollektivet til å spore kjøretøy som brukes utenfor gyldig reservasjon. Videre kan kjøretøy være utstyrt med elektronisk utstyr som avdekker og rapporterer skader på karosseriet, inkludert tidspunkt og geografisk posisjon for når skaden inntraff.

 

9. MISBRUK  

Bruker er forpliktet til å beskytte innloggingsdata, smartkort, drivstoffkort og annen informasjon for å hindre misbruk. Ved grov uaktsomhet kan Bilkollektivet holde medlemmet ansvarlig for misbruk som følger av uaktsomheten.