Bilbruksregler for Andelslaget Bilkollektivet SA

 

Denne avtalen er vedtatt av Bilkollektivets styre den 26. APRIL 2017 (jfr. Bilkollektivets vedtekter §8). Denne avtalen erstatter tidligere bilbruksavtale. Gjeldende avtale vil alltid være tilgjengelig på Bilkollektivets nettside.

 

1. Andelseier

Den personen (eller juridiske personen) som er registrert som andelseier er ansvarlig for alle utgifter som knytter seg til egen og registrerte medbrukeres bilbruk. En medbruker skal registreres og godkjennes av Bilkollektivet før bilbruk. Registrering skjer ved at kopi av førerkort og anmodning fra andelseier sendes Bilkollektivet. Medbruker må, på samme måte som andelseier, være fylt 23 år for å kunne bruke Bilkollektivets biler. Andelseier er ansvarlig for at medbruker er gjort kjent med og forpliktet i forhold til denne avtalen.

 

​2. Reservasjon og bruk av biler

a. Andelseiere/brukere kan reservere biler for fremtidig bruk innenfor de neste 6 måneder.

​​​b. Det betales time/døgnpris for reservert tid, og kilometerpris for kjørt distanse etter til enhver tids gjeldende prisliste.

c. Ubenyttede reservasjoner betales fullt ut. Reservasjoner som avbestilles senere enn 24 timer før start av avbestilt tid, blir belastet med inntil et døgns sats, såfremt bilen ikke blir reservert av andre.

d. Bilene kan kun benyttes innen reservert tidsrom. Bruk av bilene utenfor reservert tid belastes etter egne time-/dagspriser, gebyrer, dekning av Bilkollektivets kostnader og egenandeler etter regler vedtatt av styret i Bilkollektivet

 

3. Ansvar

Andelseier er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne frem til tilbakelevering, herunder for parkeringsbøter og bomavgifter (med unntak av AutoPass-stasjoner i Norge). Andelseier er også erstatningspliktig for påførte skader.

 

4. Innmelding av skade    

Eventuell kollisjonsskade/skade på bilens karosseri eller interiør skal straks meldes til Bilkollektivet. Forsikringsselskapets skadeskjema skal fylles ut av brukeren og eventuell motpart. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader eller skader på dyr skal i tillegg meldes til politiet i samarbeid med Bilkollektivet.

Ved manglende innmelding av skader som er oppstått i løpet av et leieforhold, kan Bilkollektivet belaste den som har ansvar for skaden for hele reparasjonsbeløpet og omkostninger til håndtering av skaden.

 

5. Feil og mangler    

Bruker plikter straks å varsle Bilkollektivet om skader eller tekniske feil som oppstår. Bruker skal, i samråd med Bilkollektivet, besørge bilen brakt til reparasjon og transportert tilbake til hentestedet. Ved kollisjonsskader eller lignende er bruker dekket av Bilkollektivets forsikring, men må dekke egenandel der dette ikke dekkes av en motpart. Ved tekniske feil som bruker ikke kan lastes for dekkes kostnadene av garantier eller Bilkollektivet.

 

6. Egenandel   

Brukers egenandel ved skade som ikke dekkes av en motpart, er begrenset oppad til kr 15.000. Ved på forhånd avtalt egenandelsforsikring kan denne summen reduseres til kr.2.500.

 

7. Bestilling av egenandelforsikring   

Andelseier som ønsker forsikringsdekning av egenrisiko må gjøre dette klart for Bilkollektivet ved bestilling. Når en bruker bestiller samme bil for to leieforhold, uten at det har vært andre brukere av bilen i mellomtiden, godtas ikke lavere egenandel for det siste leieforholdet enn for det første. Bilkollektivet kan bestemme av egenandelforsikring ikke gjøres tilgjengelig for visse biltyper/størrelser.

 

8. Dekkes ikke av forsikring  

Forsikringen gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet fra brukers side, så som:

a. skader som følge av at last har forskjøvet seg

b. hærverk på innredningen i bilen

c. flekker innvendig som ikke kan fjernes

d. slagskader mot karosseri p.g.a. snøkjettinger

e. annen uforsiktig bruk av bilen

 

9. Grov uaktsomhet    

Ved tilfeller der forsikringsselskapet søker regress på grunn av grov uaktsomhet eller andre forhold som hviler på bruker, har Bilkollektivet rett til å søke kravet dekket av andelseier.

 

10. Ikke tillatt bruk 

Bruker forplikter seg til å behandle bilen på en forsvarlig måte og ikke 

a. benytte bilen til øvelseskjøring (med unntak av biler som er spesielt godkjent for dette formålet, se punkt 15), i billøp, terrengkjøring, fartsprøver eller konkurranser 

b.

  • ta bilen ut av Norden uten Bilkollektivets samtykke 
  • benytte bilen i ulovlig øyemed 
  • la bilen kjøres av sjåfør som ikke er godkjent av Bilkollektivet

c. taue andre biler

d. gi startstrøm til andre biler ved hjelp av startkabler

e. forlate bilen ulåst

f. røyke i bilen

Skader som skyldes bruk i strid med punktene a) til h) skal erstattes av andelseieren

 

11. Vedlikehold  

Bruker er ansvarlig for sjekk av lys, bremser, seler, dekk, oljestand, lufttrykk osv ved bruksstart og under vegs. Feil som ikke kan utbedres av bruker skal straks meldes fra til Bilkollektivet.  

 

12. Drivstoff  

Bilen skal ved retur ha minst halv tank. Andelseier er ansvarlig for at bensinkort og koder som er gjort tilgjengelig for bruker blir behandlet forsvarlig, og vil bli gjort ansvarlig for misbruk. Tapt kort må straks meldes til Bilkollektivet.

 

13. Dyr 

Det er kun tillatt å transportere dyr i varebiler eller i lasterom på stasjonsvogner/kombibiler, ikke i persondelen av bilene.

 

14. Renhold  

Bruker er forpliktet til at bilen er forsvarlig rengjort etter bruk.

 

15. Øvelseskjøring  

Øvelseskjøring kan kun skje med biler som Bilkollektivet har bestemt for dette formålet. Bilene kan kun brukes til øvelseskjøring med andelseiers husstandsmedlemmer. Det skal opplyses om at bilen skal brukes til øvelseskjøring ved bestilling av bilen. Det betales egen time/dagsats og det kan ikke tegnes forsikring for redusert egenandel.

 

16. Forsikringer  

Bilkollektivet sørger for at bilene er forsikret med bilansvar-, fører- og passasjerulykke-, rednings- og kaskoforsikring (skade, brann, glass og tyveri). Andelseier er med dette gjort kjent med at samlet erstatning for personskade (til en eller flere skadede) knyttet til ett ulykkestilfelle er begrenset oppad til 1 million kroner.

 

17. Skadefrekvens  

Styret kan bestemme at andelseiere med særlig høy skadefrekvens skal fratas retten til egenandelforsikring

 

18. Sporing / Skadedeteksjon 

Andelseier er med dette gjort kjent med at bilene er utstyrt med sporingsutstyr, som kan benyttes av Bilkollektivet til å spore biler som brukes utenfor gyldig reservasjon. Videre kan bilene være utstyrt med elektronisk utstyr som avdekker og rapporterer skader på karosseriet, inkludert tidspunkt og geografisk posisjon for når skaden inntraff.

 

19. Skade og driftsstans  

Bilkollektivet er ikke ansvarlig for økonomisk tap som følge av skade, driftsstans eller at bestilt bil ikke er på plass.

 

20. Misbruk  

Andelseier/bruker er forpliktet til å beskytte innloggingsdata, smartkort og informasjon for å hindre misbruk. Ved grov uaktsomhet kan Bilkollektivet holde andelseier ansvarlig for misbruk som følger av uaktsomheten.

 

21. Deling av telefonnummer  

Andelseier/bruker er med dette gjort kjent med at vedkommendes navn og telefonnummer gjøres tilgjengelig for forrige og neste bruker i et begrenset tidsrom før og etter egen reservasjon.

 

Priser og gebyrer ved bruk av biler utenfor bestilt tid (vedtatt av Styret i Bilkollektivet):

  • Ved for tidlig henting av kjøretøy eller levering senere enn reservasjonens slutt, belastes dobbelt timesats. Manglende retur av nøkkel til nøkkelholder/nøkkelboks anses som for sen levering av bil med tilsvarende pris. I tillegg kan den som henter for tidlig/leverer for sent holdes ansvarlig for eventuelle utgifter knyttet til ombooking og transport for bruker som har gyldig booking for det benyttede kjøretøyet.
  • Bruk av bil uten booking belastes med time-/dagsats + et gebyr på 500 Kr. I tillegg kan den som benytter bil uten booking holdes ansvarlig for eventuelle utgifter knyttet til ombooking og transport for bruker som har gyldig booking for det benyttede kjøretøyet. Ved slik bruk vil bruker alltid svare for forsikringsselskapets fulle egenandel ved eventuell skade.
  • Ved bruk av feil bil skal bruker belastes time-/dagsats både for reservert og benyttet bil. I tillegg kan den som har tatt feil bil holdes ansvarlig for eventuelle utgifter knyttet til ombooking og transport for bruker som har gyldig booking på det benyttede kjøretøyet.

Når det i punktene over refereres til ”eventuelle utgifter knyttet til ombooking og transport” menes det utgifter Bilkollektivet må dekke for å skaffe alternativ transport til den som berøres av at reservert bil ikke er tilgjengelig. I tillegg belastes et en fast kostnad for administrasjonens arbeid med å booke om, spore opp manglende bil, håndtere utlegg m.v. Prisen for dette settes til 200 kr når ombookingen skjer i kontortiden (9.00 – 15.30), 400 kr når den skjer utenfor kontortiden.