Bilbruksregler for Bilkollektivet

 

Denne avtalen er vedtatt av Bilkollektivets styre den 10. November 2018 (jfr. Bilkollektivets vedtekter §8). Denne avtalen erstatter tidligere bilbruksavtale. Gjeldende avtale vil alltid være tilgjengelig på Bilkollektivets nettside.

 

1. Andelseier

Andelseier skal forstås som den fysiske eller juridiske person som er registrert som eier av en andel i Bilkollektivet. Andelseier er til enhver tid ansvarlig for all bruk av bil, sykkel, eller andre kjøretøy som inngår i Bilkollektivets medlemstilbud. Dette inkluderer skade og tap forårsaket av slik bruk, knyttet til Andelseiers andel.

Andelseier er ansvarlig for alle utgifter som knytter seg til egen og registrerte medbrukeres Bruk. En medbruker skal forstås som en registrert bruker av en bestemt andel. En medbruker skal registreres og godkjennes av Bilkollektivet før bruk. Medbruker må, på samme måte som andelseier, være fylt 18 år for å kunne bruke Bilkollektivets kjøretøy. Andelseier er ansvarlig for at medbruker er gjort kjent med og er forpliktet i henhold til denne avtalen.

Bruker benyttes i denne avtalen om både andelseier og medbruker.

 

​2. Reservasjon og bruk av kjøretøy

a. Andelseiere/brukere kan reservere kjøretøy for umiddelbar, eller fremtidig bruk (normalt innenfor 3-6 mnd).

​​​b. Det betales time/døgnpris for reservert tid, og kilometerpris for kjørt distanse, etter til enhver tids gjeldende prisliste.

c. Ubenyttede reservasjoner betales fullt ut. Reservasjoner som avbestilles senere enn 24 timer før start av avbestilt tid, blir belastet med inntil et døgns sats, såfremt kjøretøyet ikke blir reservert av andre.

d. Kjøretøyene kan kun benyttes innen reservert tidsrom. Bruk av kjøretøyene utenfor reservert tid belastes etter egne time-/dagspriser, gebyrer, dekning av Bilkollektivets kostnader og egenandeler etter regler vedtatt av styret i Bilkollektivet

 

3. Ansvar

Andelseier er ansvarlig for kjøretøyet frem til tilbakelevering. Drivstoff, passering av Autopass-bomstasjoner på offentlig vei i Norge og parkering på kjøretøyets faste oppstillingsplass er inkludert i prisen. Ut over dette er Andelseier ansvarlig for alle utgifter som følger av bruken.

Andelseier er ansvarlig for alle skader og alt ansvar som oppstår i leieperioden. Bilkollektivet skal sørge for at kjøretøyet er forsikret i tråd med artikkel 6. Andelseier skal svare for egenandeler og ansvar, tap og skade som ikke dekkes helt eller delvis av forsikring. 

 

4. Innmelding av skade    

Eventuell kollisjonsskade/skade på kjøretøyets karosseri eller interiør skal straks meldes til Bilkollektivet. Forsikringsselskapets skademeldingskjema skal fylles ut av brukeren og eventuell motpart. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader eller skader på dyr skal i tillegg meldes til politiet i samarbeid med Bilkollektivet.

Ved manglende innmelding av skader som er oppstått i løpet av et leieforhold, kan Bilkollektivet belaste den som har ansvar for skaden for hele reparasjonsbeløpet og omkostninger til håndtering og utbedring av skaden.

 

5. Feil og mangler    

Bruker plikter straks å varsle Bilkollektivet om skader eller tekniske feil som oppstår. Bruker skal, i samråd med Bilkollektivet, besørge kjøretøyet brakt til reparasjon og transportert tilbake til hentestedet. Ved skader og ansvar forårsaket av kjøretøyet er bruker dekket av Bilkollektivets forsikring i den grad denne kommer til anvendelse.

 

6. Forsikring og egenandel   

Bilkollektivet sørger for at alle Kjøretøy er forsikret med nødvendig forsikring. For biler gjelder det bilansvar-, fører- og passasjerulykke-, rednings- og kaskoforsikring (skade, brann, glass og tyveri).

For skader/ansvar som dekkes av forsikringen, er brukers egenandel, er begrenset oppad til kr 15.000,-. Ved egenandelsforsikring bestilt på forhånd pr tur kan denne summen reduseres til kr. 2.500,-.

 

7. Bestilling av egenandelforsikring   

Andelseier som ønsker forsikringsdekning av egenrisiko må gjøre dette klart for Bilkollektivet ved bestilling. Når en bruker bestiller samme kjøretøy for to leieforhold, uten at det har vært andre brukere av kjøretøyet i mellomtiden, godtas ikke lavere egenandel for det siste leieforholdet enn for det første. Bilkollektivet kan bestemme at egenandelforsikring ikke gjøres tilgjengelig for visse typer kjøretøy /størrelser.

 

8. Dekkes ikke av forsikring  

Forsikringen gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet fra brukers side, så som:

a. skader som følge av at last har forskjøvet seg

b. hærverk på innredningen i kjøretøyet

c. flekker innvendig som ikke kan fjernes

d. slagskader mot karosseri p.g.a bruk av snøkjettinger

e. annen uforsiktig bruk av kjøretøyet

 

9. Regress

Ved tilfeller der forsikringsselskapet søker regress på grunn av grov uaktsomhet eller andre forhold som hviler på bruker, skal Andelseier erstatte Bilkollektivets utgifter, inkludert et beløp tilsvarende regresskravet.

 

10. Ikke tillatt bruk 

Bruker forplikter seg til å behandle kjøretøyet på en forsvarlig måte og ikke 

a. benytte kjøretøyet til øvelseskjøring (med unntak av kjøretøy som er spesielt godkjent for dette formålet, se punkt 15), i konkurranser, terrengkjøring, fartsprøver eller konkurranser 

b.

  • ta kjøretøyet ut av Norden uten Bilkollektivets samtykke 
  • benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed 
  • la kjøretøyet føres av sjåfør som ikke er godkjent av Bilkollektivet

c. taue andre kjøretøy

d. gi startstrøm til andre kjøretøy ved hjelp av startkabler

e. forlate kjøretøy ulåst

f. røyke i bil

Skader som skyldes bruk i strid med punktene a) til h) skal erstattes av andelseieren

 

11. Vedlikehold  

Bruker er ansvarlig for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand under kjøring, og skal sørge for sjekk av lys, bremser, seler, dekk, oljestand, lufttrykk osv. ved bruksstart og under vegs. Feil som ikke kan utbedres av bruker skal straks meldes fra til Bilkollektivet.  

 

12. Drivstoff  

Kjøretøy som benytter fossilt drivstoff (bensin, diesel), eller hydrogen, skal returneres med minst ¼ tank med drivstoff. Andelseier er ansvarlig for at bensinkort og koder som er gjort tilgjengelig for bruker blir behandlet forsvarlig, og vil bli gjort ansvarlig for misbruk. Tapt kort må straks meldes til Bilkollektivet.

 

13. Dyr 

Det er kun tillatt å transportere dyr i varebiler eller i lasterom på stasjonsvogner/kombibiler, ikke i persondelen av bilene.

 

14. Renhold  

Bruker er forpliktet til at bilen er forsvarlig rengjort etter bruk.

 

15. Øvelseskjøring  

Øvelseskjøring skal kun skje med kjøretøy som Bilkollektivet har bestemt for dette formålet. Kjøretøy kan kun brukes til øvelseskjøring med andelseiers husstandsmedlemmer. Det skal opplyses om at kjøretøyet skal brukes til øvelseskjøring ved bestilling. Det betales egen time/dagsats og det kan ikke tegnes forsikring for redusert egenandel.

 

16. Skadefrekvens  

Styret kan bestemme at andelseiere med særlig høy skadefrekvens skal fratas retten til egenandelforsikring

 

17. Sporing / Skadedeteksjon 

Andelseier er med dette gjort kjent med at kjøretøyene er utstyrt med sporingsutstyr, som kan benyttes av Bilkollektivet til å spore kjøretøy som brukes utenfor gyldig reservasjon. Videre kan kjøretøy være utstyrt med elektronisk utstyr som avdekker og rapporterer skader på karosseriet, inkludert tidspunkt og geografisk posisjon for når skaden inntraff.

 

18. Skade og driftsstans  

Bilkollektivet er ikke ansvarlig for økonomisk tap som følge av skade, driftsstans eller at bestilt kjøretøy ikke er på plass.

Ved skader og driftsstans underveis i en bestilling vil de til enhver tid gjeldende regler i bilens garanti eller i Bilkollektivets forsikring komme til anvendelse for retten til erstatningskjøretøy eller hjemtransport.

 

19. Misbruk  

Andelseier/bruker er forpliktet til å beskytte innloggingsdata, smartkort og informasjon for å hindre misbruk. Ved grov uaktsomhet kan Bilkollektivet holde andelseier ansvarlig for misbruk som følger av uaktsomheten.