Holmliasentervei, Fjeldlund bls.

Vehicle types

Toyota Corolla Hybrid Stasjonsvogn